GDPR

1. Poskytnutím výtvarného díla, resp. zobrazení výtvarného díla na webové stránky a profily internetové galerie Čímtačára, z. s. (dále jen internetová galerie ) udělujete spolku Čímtačára, z.s. se sídlem Lidická 669/53, Beroun, 26601, Česká republika, zapsaného ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L73996 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 09623108 celosvětově platnou, nevýhradní, bezplatnou licenci k používání tohoto obsahu, včetně možnosti váš obsah reprodukovat, streamovat, distribuovat, technicky upravovat pro potřeby zveřejnění, zobrazovat a předvádět za účelem provozu a propagace internetové galerie Čímtačára. Spolek Čímtačára, z. s. se zavazuje s Vaším obsahem nakládat citlivě, nezasahovat do něj po umělecké stránce a v nejširší možné míře chránit Vaše práva jako autora díla ve smyslu autorského zákona.

2. Poskytnutím výtvarného díla internetové galerii Čímtačára potvrzujete, že jste nositelem veškerých autorských práv a dalších práv (práv na ochranu osobnosti, průmyslových práv) k tomuto obsahu.

3. Pokud jako učitel nebo jiný zaměstnanec školy nebo školského nebo vzdělávacího zařízení poskytujete internetové galerii Čímtačára obsah, jehož autorem je žák/student této školy nebo tohoto školského nebo vzdělávacího zařízení, potvrzujete, že se jedná o tzv. školní dílo podle § 35 odst. 3 autorského zákona, tedy dílo vytvořené žákem/studentem ke splnění školních nebo studijních povinností, vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení a že Vám k tomu žák/student, popř. jeho zákonný zástupce udělil souhlas. Pokud se nejedná o školní dílo podle výše uvedené definice nebo nedisponujete uvedeným souhlasem, nejste oprávněni poskytnout tento obsah internetové galerii Čímtačára; v takovém případě tak musí učinit samotný žák/student, popř. jeho zákonný zástupce.

4. Poskytnutím výtvarného díla internetové galerii Čímtačára (včetně poskytnutí jména, příjmení, bydliště apod.) udělujete spolku Čímtačára, z. s. se sídlem Lidická 669/53, Beroun, 26601, Česká republika, zapsaného ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L73996 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 09623108 souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, umělecké jméno, věk, bydliště, ) za účelem provozu, marketingu a propagace internetové galerie Čímtačára. Poskytnutím obsahu podle odst. 3 (školní dílo) potvrzujete, že máte k poskytnutí osobních údajů skutečného autora díla jeho souhlas.

5. Máte právo vzít souhlas podle odst. 4 kdykoliv zpět, požadovat po spolku Čímtačára, z. s. informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požádat o výmaz těchto osobních údajů, máte právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

6. Administrátor si vyhrazuje právo nezveřejnit obrazy s pobuřujícím či závadným obsahem.